Tag Archives: Qafar

Itiyopiyah doolat luk salaam sittin gey wagsiisa ane wayne xaagu kee Dareemu

Posted on by 0 comment

Qado dirri 18, 2016

Qafar Ummattàh Parti ( APP ) ta maybalaalaqa kaxxa waaga luk taktubeeh, Parti wagsisaak fesbookul yuktubeenih yanin ane wayni xaaguy Siyaasa parti loowitak Bagulle migaaqat antifaquk anewayni xaagu tabaatabsiak geytiman. Tah abteh tan gaba kee elle geytiman baaxooy, kak yuktubeenih yanin Kompiterih nibro nek IT butta ( Komputer ) mixigwa teexegeh tanim kee ahak ciggilaak ken migaaqitte qaduk awqelem neysixxige. Ta mari kaaduk Qafàr addal ane wayni xaagul yamixxigeh yan maray baaxoh addal Ummattal umam bahtah tan WAYANEH Xaqut gacak taamitah yan mara kinnim nasmitu xiqne.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta

Ni baaxoh inkittiino kee numma dimokrasih siiratih xisne kah ningicilleeh fooca fanah kah nangiciillu wayna hadafittte kinni

Posted on by 0 comment

Qasa-dirri 21, 2018

Manggo daboonah ni baaxol tekke dimokrasiiy, qadaalat kee inki gid akkiyyah tekke gicloola kullim anu siinih aaxige itta caylaaleelah gabat buulumak geynem akkalinnanih wak nek axxeexuk kaxxam fayya le rooci kee uwwayti fida kah mekkelsimak sugte. 

Tah umman uddur nel tekke milaagu baxqisaanamih gano nel katasse rooci kee uwwayti fidakalah ayyuntiinô fantaaxaw kee agat inkittiinol katasse taqabi qunxxakkek yableenim hinna. Baxsa luk tatre 30 santih addat dimokraasi dubuh migaaqak celsiisak reedal temeeteh tan CIWACAT/EHADEG doolat dimokraasî qaago agat caddol bayisak siyaasaay, ayyuntiino, kee qidaddol ginteh tan sarri manggo daboonah sittin kacanul xalak ballisih sittallih aqiishuk sugte ummatta sittin naqabut culusak Madqa caddol mudak anggayyuk sugtem igma num mayana. 

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta 

Itopiyal Qafar leh tan amo gexxa taqabitte

Posted on by 0 comment

Agda-baxisso 20,2018

Itopiyal away gexsitak geytimta siyaasa gubak daga dimokraasih asqassaabeh qusba uguugut fixixisak geytimta. Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad inkittiino kee geysis takke yaabitte abak geytima. Siyaasah casbisen marak tu currik kah tawqennah tekkeeh, Baaxo caddol ummatta faxoot aytikumussaah, niya takeemik sugte. Takkay ikkah sissik waktih kukta ugsaanamaay, uxih siyaasà casbimeynit inkih yayyaaqenim kee Agat caddoh wagari kee walal kah yakkennah abaanam ux waktih addat takkem faxximta abtoota kinni. Itopiyal Saay diggoysak inki gide neh yakke dadal yamaatuh takkem faxximta asqassaabe elle takkem faxximtam Xisoosah asqassabeey, Saay exxaay,
Qadaalat kee Dooro Borxi kinni.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta