Tag Archives: Itopiyal Qafar taqabitte

Itopiyal Qafar leh tan amo gexxa taqabitte

Posted on by 0 comment

Agda-baxisso 20,2018

Itopiyal away gexsitak geytimta siyaasa gubak daga dimokraasih asqassaabeh qusba uguugut fixixisak geytimta. Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad inkittiino kee geysis takke yaabitte abak geytima. Siyaasah casbisen marak tu currik kah tawqennah tekkeeh, Baaxo caddol ummatta faxoot aytikumussaah, niya takeemik sugte. Takkay ikkah sissik waktih kukta ugsaanamaay, uxih siyaasà casbimeynit inkih yayyaaqenim kee Agat caddoh wagari kee walal kah yakkennah abaanam ux waktih addat takkem faxximta abtoota kinni. Itopiyal Saay diggoysak inki gide neh yakke dadal yamaatuh takkem faxximta asqassaabe elle takkem faxximtam Xisoosah asqassabeey, Saay exxaay,
Qadaalat kee Dooro Borxi kinni.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta