Qafar Af

Posted on by

Ni baaxoh inkittiino kee numma dimokrasih siiratih xisne kah ningicilleeh fooca fanah kah nangiciillu wayna hadafittte kinni

Qasa-dirri 21, 2018

Manggo daboonah ni baaxol tekke dimokrasiiy, qadaalat kee inki gid akkiyyah tekke gicloola kullim anu siinih aaxige itta caylaaleelah gabat buulumak geynem akkalinnanih wak nek axxeexuk kaxxam fayya le rooci kee uwwayti fida kah mekkelsimak sugte. 

Tah umman uddur nel tekke milaagu baxqisaanamih gano nel katasse rooci kee uwwayti fidakalah ayyuntiinô fantaaxaw kee agat inkittiinol katasse taqabi qunxxakkek yableenim hinna. Baxsa luk tatre 30 santih addat dimokraasi dubuh migaaqak celsiisak reedal temeeteh tan CIWACAT/EHADEG doolat dimokraasî qaago agat caddol bayisak siyaasaay, ayyuntiino, kee qidaddol ginteh tan sarri manggo daboonah sittin kacanul xalak ballisih sittallih aqiishuk sugte ummatta sittin naqabut culusak Madqa caddol mudak anggayyuk sugtem igma num mayana.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta


Itopiyal Qafar leh tan amo gexxa taqabitte

Agda-baxisso 20, 2018

Itopiyal away gexsitak geytimta siyaasa gubak daga dimokraasih asqassaabeh qusba uguugut fixixisak geytimta. Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad inkittiino kee geysis takke yaabitte abak geytima. Siyaasah casbisen marak tu currik kah tawqennah tekkeeh, Baaxo caddol ummatta faxoot aytikumussaah, niya takeemik sugte. Takkay ikkah sissik waktih kukta ugsaanamaay, uxih siyaasà casbimeynit inkih yayyaaqenim kee Agat caddoh wagari kee walal kah yakkennah abaanam ux waktih addat takkem faxximta abtoota kinni. Itopiyal Saay diggoysak inki gide neh yakke dadal yamaatuh takkem faxximta asqassaabe elle takkem faxximtam Xisoosah asqassabeey, Saay exxaay,
Qadaalat kee Dooro Borxi kinni.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta


Ganuunuk iroh Rashiid Salicit yekke axaw wagsisaak

Agda-baxisso 09, 2018

Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad mango xagana Itiyobiyah xayloh elle culekel, Qafar Ummattah Parti Rashiid Saalicit yekkeh yan afduub Qafar ummatta kee Galli mara hanggi kah yaceem faxximtam kassissa.

Samara jaamiqatal taamitak suge gifta Rashiid Saalic affara alsaak naharat ayti buxa seewah kaa beyteeh, away elle yanikke kaak matamixxiga. Gifta Rashiid Saalic kaxxam meqe mariinol yamixxigeeh, uma’adooba kee samara jaamiqatih korkorsa sadak suge. Oytitte elle tascassennal kaat yekke axaw kaxxa garabluk 29, 2016 ih Samara jaamiqatak uwwayti qarit gexxe girah oytit axawah ane kal maraqta. Ta giray jaamiqatak adda xiinisso elle taamittah tan uma’adobaak ugutak qarwat gexxeh sugtek ugut jaamiqat xiinisso darraqoysak baajet garqa elle aboonu duudan bicak sugte.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta


Itiyopiyah doolat luk salaam sittin gey wagsiisa ane wayne xaagu kee Dareemu

Qafar Ummattàh Parti ( APP ) ta maybalaalaqa kaxxa waaga luk taktubeeh, Parti wagsisaak fesbookul yuktubeenih yanin ane wayni xaaguy Siyaasa parti loowitak Bagulle migaaqat antifaquk anewayni xaagu tabaatabsiak geytiman.

Tah abteh tan gaba kee elle geytiman baaxooy, kak yuktubeenih yanin Kompiterih nibro nek IT butta ( Komputer ) mixigwa teexegeh tanim kee ahak ciggilaak ken migaaqitte qaduk awqelem neysixxige. Ta mari kaaduk Qafàr addal ane wayni xaagul yamixxigeh yan maray baaxoh addal Ummattal umam bahtah tan WAYANEH Xaqut gacak taamitah yan mara kinnim nasmitu xiqne.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta


Qafàr Rakaakay Qabar kee weeqi qawalaylat inki uddurih addat kaxxam biyaakite

Flooding1Tah kaaduk qafàr dacrsittoh xiina radeh yan qabaarat luk sugen midir kee maddur keenik yembexeh sugem tamixxigeeh, tahak awqe kal radeh yan roobih weeqa kee barafaay caaco edde mango roobuy cayla leh gadda akkuk geytiman.

Qabar kee weeqa sittalakaylih, radak kaxxaam ummatta duf edde tekkeeh,dacarsittoh ummattà kee dagoo, buqreh xiinak inkih sehda rooci edde yewqeeh, laay, Duyyeeya kee awaash weeqaytih dariifal manggoh tan buxah mara dabqi kee keenik faxxima intaamak irot gaceenih geytiman. Tohuk gexaak maaqidde cato kee qagitaak xisaanam too dariifah caddol dumak dagal faxximta!

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta