Qafar Af

Posted on by

Itiyopiyah doolat luk salaam sittin gey wagsiisa ane wayne xaagu kee Dareemu

Qafar Ummattàh Parti ( APP ) ta maybalaalaqa kaxxa waaga luk taktubeeh, Parti wagsisaak fesbookul yuktubeenih yanin ane wayni xaaguy Siyaasa parti loowitak Bagulle migaaqat antifaquk anewayni xaagu tabaatabsiak geytiman.

Tah abteh tan gaba kee elle geytiman baaxooy, kak yuktubeenih yanin Kompiterih nibro nek IT butta ( Komputer ) mixigwa teexegeh tanim kee ahak ciggilaak ken migaaqitte qaduk awqelem neysixxige. Ta mari kaaduk Qafàr addal ane wayni xaagul yamixxigeh yan maray baaxoh addal Ummattal umam bahtah tan WAYANEH Xaqut gacak taamitah yan mara kinnim nasmitu xiqne.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta

——————————————————————————————————————–

Qafàr Rakaakay Qabar kee weeqi qawalaylat inki uddurih addat kaxxam biyaakite

Flooding1Tah kaaduk qafàr dacrsittoh xiina radeh yan qabaarat luk sugen midir kee maddur keenik yembexeh sugem tamixxigeeh, tahak awqe kal radeh yan roobih weeqa kee barafaay caaco edde mango roobuy cayla leh gadda akkuk geytiman.

Qabar kee weeqa sittalakaylih, radak kaxxaam ummatta duf edde tekkeeh,dacarsittoh ummattà kee dagoo, buqreh xiinak inkih sehda rooci edde yewqeeh, laay, Duyyeeya kee awaash weeqaytih dariifal manggoh tan buxah mara dabqi kee keenik faxxima intaamak irot gaceenih geytiman. Tohuk gexaak maaqidde cato kee qagitaak xisaanam too dariifah caddol dumak dagal faxximta!

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta