Tag Archives: Rashiid Saalic

Ganuunuk iroh Rashiid Salicit yekke axaw wagsisaak

Posted on by 0 comment

Agda-baxisso 09,2018

Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad mango xagana Itiyobiyah xayloh elle culekel, Qafar Ummattah Parti Rashiid Saalicit yekkeh yan afduub Qafar ummatta kee Galli mara hanggi kah yaceem faxximtam kassissa.

Samara jaamiqatal taamitak suge gifta Rashiid Saalic affara alsaak naharat ayti buxa seewah kaa beyteeh, away elle yanikke kaak matamixxiga. Gifta Rashiid Saalic kaxxam meqe mariinol yamixxigeeh, uma’adooba kee samara jaamiqatih korkorsa sadak suge. Oytitte elle tascassennal kaat yekke axaw kaxxa garabluk 29, 2016 ih Samara jaamiqatak uwwayti qarit gexxe girah oytit axawah ane kal maraqta. Ta giray jaamiqatak adda xiinisso elle taamittah tan uma’adobaak ugutak qarwat gexxeh sugtek ugut jaamiqat xiinisso darraqoysak baajet garqa elle aboonu duudan bicak sugte.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta