Qafar Af

Posted on by

Qafar Ummattah Partik Dooro Manifesto-2013

Aakam

Massakaxxa le qafar ayyuntaay, qafar rakaakayal guubuh geytimta ummattaay, sayyooy, labhaay, rasi idollay, diini abbobtiiy, qunxaaneytaay, dacarsittoh xiinaa kee garab dacarsittoh xiinaay, tonnah kaaduk baxaabaxsa le ayyunti exxaaxii kee tellemo maritteeta: qimbol Qafar ummattah missoyna Qafar ummmattah niyattah tan amo gexxa caagiidaa kee ni-ayyuntah makarreh nan siyaasaay, maddur kee sittallih aaliyyi caddol linoh nan mabul kee madma sin fooca maknah nan wak nabaam ruffa kah innamaay sin naysixxige.

Ikraaro nek, maqar le madduruuy, siryih yan ayyuntiino keskesitteey, saytun daraafi kee wakti esserah yan dados rakiibo (infrustructure) xisaanah yaniinimiiy kinni. Ni rakaakayih salaam kee saay dacrisaanaah, buqre murti dadlisaanam kee tellemmo faanteenani baarisak, culenti raceenani aymagguk, dadlisak maqar le maddur ginaanama.

Kalah kaduuy, dudda leeh digga le doolat siiratih keskesitte baarisak mangoh tan taamah saamitte ginak culenta maqarroosanam kee sissik ayfaaf inkih tan ni-ummattah xayyoysaanama.

Afkan (policy)il rakuh yan baxaabaxsa le maddur luddi ni rakaakayah nabaam faxximaamal naamine. Ixxigal rakiiboh taniih, ikraarot miracsimtaah,kaaduk waktillih gexxa buqreh taamah afkanitte kee dacarsittoh xiinah xinissooy, maqaadin kee wacaysir langittel tonnaah maddur wakti caalatat asqussubuk tawwata qunxa eglaalih qokol abak, taama saamitte ginak sissik dadal kee daddos geysiisenno.

Maqar leeh siryih yan axcih dacarsittoh xiinak mano caloota cubbussa baritto kee aydakaakan maknayitte (strategy) messoysak faxxima mehrat leela kee dudda le sehdayti cayla ginak cankah caddo tekkekiiy eglaalih caddol sittannah tu-xiq fayya haanam abbinosenno.

Tama manifesto takriyoonu taket xukuta